Skip to main content

Privacy verklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzingen op de hoogte blijft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Te Kloeze Riooltechniek B.V. (Te Kloeze), gevestigd aan Akkermansbeekweg 15, 7061 ZA Terborg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52281167, is verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Te Kloeze verwerkt van iedereen die wel eens contact heeft gehad met ons.

Deze verklaring is op de website en alle overeenkomsten van toepassing.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook uw bankgegevens en betalingen zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die diensten afneemt van Te Kloeze maar ook van onze zakelijke contactpersonen.

Wij krijgen de persoonsgegevens in eerste instantie rechtstreeks van u zodra u een dienst afneemt. Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens van derden krijgen, zoals een woningbouw organisatie, een bouwonderneming, aannemers, etc.

Zakelijke contactpersonen verstrekken in de zakelijke relatie persoonsgegevens voor het onderhouden van contact.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Relatiebeheer

Wij krijgen uw naam, adres, contactgegevens en uw bankgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Website bezoek en contactformulieren

Wij krijgen de gegevens die u invult in de webformulieren. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen en voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in om ons te helpen met verschillende processen of diensten. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Met alle dienstverleners die wij inschakelen, sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat zij met uw gegevens mogen doen en hoe lang zij die mogen bewaren.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens binnen Nederland op. Het zou kunnen voorkomen dat bepaalde gegevens die wij bij een externe dienstverlener opslaan, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische en technische maatregelen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, genomen.

Ook van de door ons ingeschakelde extern dienstverleners eisen wij dat zij een passend beveiligingsbeleid hanteren voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U heeft het recht om te alle tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om deze aan te laten vullen al ze onvolledig zijn.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ook bezwaar maken tegen die verwerking. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens in het kader van de dienstverlening in een machine-leesbaar formaat aan u of een door u aangewezen partij te verstrekken.

U heeft het recht om, in bepaalde gevallen, beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken.

U kunt ons verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve die gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht bij ons indienen. Wij lossen dit dan graag met u op. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Te Kloeze met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Onze contactgegevens zijn:

Te Kloeze Riooltechniek B.V.
Akkermansbeekweg 15
7061 ZA Terborg
info@tekloeze.nl
0315-330 375

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2018.